o_veremchuk: (Default)
[personal profile] o_veremchuk

Дуже давно російські державотворці втратили унікальний шанс здобути своє місце в Європі та одночасно позбутися українського націоналізму, як чиряка на великодержавній сідниці.

Їм, ІМХО, замість "рубання вікна" необхідно було перенести столицю Імперії в "матір городів руських" і долучитися до європейської цивилізації цивілізованим чином - через  широко відчинену браму.

Та оскільки такого не сталося, московити до сих пір продовжують ходити в Європу через вікно і водночас  затято мріяти про повернення Києва і Золотих Воріт у своє лоно.

Браття, зробіть собі двері до хати.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

o_veremchuk: (Default)
o_veremchuk

February 2011

S M T W T F S
  12 345
678 9 101112
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23242526
2728     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:23 am
Powered by Dreamwidth Studios